Misyon ve Amaçlar

Misyon

Bilkent Üniversitesi yüksek eğitim ve araştırmada bir mükemmeliyet merkezi olma amacıyla kurulmuştur. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bu misyonu bilgisayar mühendisliği alanında gerçekleştirmekle yükümlü olup kendisini topluma hizmete ve mükemmel eğitim ve araştırma ile bilimin ilerlemesine adamıştır.

Eğitim Amaçları

Lisans Programımızın Eğitim Amaçları:

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları

 1. güçlü teknik yetkinlik ve uzmanlık sergileyerek ve teknolojik değişimlere uyum sağlayarak bilgisayar mühendisliği ve bilimleri alanında başarılı bir kariyer sahibi olurlar;
 2. alanlarında tanınmış ve sözü geçen uzmanlar olabilmek amacıyla lisansüstü programlarda ileri düzeyde eğitim ve araştırmaları başarı ile tamamlarlar;
 3. yaratıcılık ve analitik düşünme yeteneklerini kullanarak, bilgisayar mühendisliği uygulama ve araştırmalarında yenilikçi çözümler geliştirirler;
 4. işbirliği, liderlik, inisiyatif alabilme ve erdemlilik gibi becerileri kuvvetli bir şekilde sergileyen, mesleklerinde örnek kişilerdir.

Lisansüstü programlarımızın eğitim amaçları:

Lisans Üstü programlarımızın Eğitim Amaçları, mezunlarımızın, bilgisayar mühendisliği disiplininin temel ve gelişmekte olan alanlarında yaptıkları araştırma ve yayınlarla bilginin yaygınlaştırılmasındaki yetenekleri sayesinde endüstri, akademi veya kamuda başarılı kariyer elde etmeleridir.
Programlarımız kendini işine adamış bilim adamlarının, özverili eğitimcilerin ve yenilikçi araştırmacıların kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.

Lisans Programımız:

Lisans programımız, deneyimli öğretim kadrosu ve dinamik, özenli ve iyi dengelenmiş müfredatı aracılığıyla açık etkileşimi teşvik eden modern bir eğitim ortamı sağlar. Dört yıllık programımız, teknik ve teknik olmayan zorunlu dersleri, teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri, iki tane yaz stajını ve iki dönemlik son sınıf tasarım projesini ve bu projenin sunumunu içerir.

Programımız, öğrencilere üniversite sistemini, bölüm öğretim kadrosunu ve kampüsteki olanakları tanıtan bir oryantasyon ile başlar. Öğrenciler, öğrenmeyi öğrenmede ve kendilerini entellektüel açıdan geliştirmelerinde Bilkent’teki mükemmel altyapıdan – özellikle de kütüphane, bilgisayar laboratuvarları ve yurtlardaki İnternet bağlantılarından – yararlanmaları için teşvik edilir. Ayrıca, öğrenciler, kampüste katılabilecekleri farklı konulardaki seminerlerin ve farklı ilgi alanlarındaki kulüplerin varlığından haberdar edilir. Tüm bunlar, öğrencilere, farklı kültürler ve çağdaş sorunlar hakkında bilgilenme ve profesyonel ve sosyal aktivitelere katılımın gerekliliği ve faydaları hakkında farkında olmayı aşılar. Öğrenciler, ikinci yıllarında, program ders yükleri dışında farklı aktivitelere dahil olmaları beklenen iki zorunlu ders daha alırlar. Bu, öğrencilerin müfredat dışındaki aktivitelerde de kendilerini geliştirmesine ve bakış açılarını genişletmelerine yardımcı olur.

İlk yılda dil ve kompozisyon üzerine alınan dört ders, öğrencilere iletişim becerilerini geliştirmede yardımcı olur; son yılda alınan teknik rapor yazma ve sunum dersi bu becerilerini daha da geliştirir. İkinci sınıfta ulusal tarih üzerine alınan iki ders ile medeniyetler, kültürler ve fikirler üzerine alınan iki ders; üçüncü sınıfta alınan fen, teknoloji ve toplum üzerine alınan bir ders; ve son sınıfta alınan mühendislik yönetim prensipleri üzerine alınan bir ders; öğrencilerin etik değerlerin dahil olduğu profesyonel ve sosyal sorumluluklarını, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ve çoklu-disiplinli işlerin önemini anlamalarına yardımcı olur.

İlk ve ikinci yıllarda, yüksek matematik, genel fizik ve modern biyoloji üzerine alınan beş ders, öğrencilerin önlerinde bulunan mühendislik disiplininin fen bilimleri temellerini oluşturur. Bu dersler ayrıca, öğrencilere farklı uzmanlık alanlarındaki mühendis ve bilim insanlarıyla iletişim kurmalarında ve etkileşimlerinde yardım eder. İlk üç yılda, soyut ve kombinasyonel matematik, olasılık, doğrusal cebir ve diferansiyel denklemler üzerine alınan dört ders, başarılı bir bilgisayar mühendisliği kariyeri izlemek için gerekli sağlam matematik temellerini sağlar.

İlk ve ikinci yıllarında öğrenciler, yapısal, modüler ve nesne-tabanlı yaklaşım kullanarak algoritma tasarımını vurgulayan üç ders dizisinde iki yüksek-seviyeli bilgisayar programlama dili (şu anda Java ve C++) öğrenir ve deneyim kazanırlar. İkinci yılda alınan dördüncü derste, öğrenciler algoritma tasarımını ve temel veri yapıları analizinin temellerini öğrenir ve deneyim kazanırlar. Üçüncü yılda aldıkları programlama dilleri dersinde, öğrenciler programlama dillerinin temel kavramlarını, farklı dil yapılarının tasarım sorunlarını saptayarak, en yaygın dillerdeki tasarım tercihlerini inceleyerek ve tasarım alternatiflerini kritik şekilde karşılaştırarak öğrenirler. Aynı yılda alınan, nesne-tabanlı yazılım mühendisliği dersinde, öğrenciler, büyük projelerde takım halinde çalışabilmek için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirirler. Öğrencilerden, modern CASE araçları kullanarak dikkatli analiz ve tasarım ile nesne-tabanlı modelleme yapmaları ve bunu nesne-tabanlı bir dilde yerine getirmeleri beklenir. Üçüncü yılda alınan iki derslik seride, öğrenciler veri organizasyonunu ve veri tabanı yönetim sistemlerini öğrenir; öğrenciler, düzenleme, sürdürme, büyük veri tabanlarından bilgiye erişme ve veritabanı uygulamaları geliştirme için bilgi ve becerilerini geliştirirler. Aynı yılda işletim sistem prensipleri dersinde, öğrenciler bilgisayarları işleten yazılımlar üzerine çalışırlar. Dördüncü yılda alınan algoritmalar dersinde, öğrenciler matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak algoritmaların zaman ve yer karmaşıklık analizlerini yapma bilgi ve becerilerini geliştirirler; ayrıca modern algoritma tasarım modellerini kullanarak algoritma geliştirme beceri ve yeterliliğini kazanırlar. Aynı yılda ayrıca, öğrenciler, otomata teorisi ve formal diller dersi ile hesaplama teorisini öğrenirler. Bu ders yazılım sistemleri ve teorisi ile ilgili zorunlu derslerin sonuncusudur.

İkinci yılda alınan sayısal devre tasarımı ve bilgisayar organizasyon dersleri ile, öğrenciler bilgisayar sistemlerinin donanımını anlamak ve tasarlamak için bilgilerini geliştirirler. Bu dersleri, üçüncü sınıfta alınan, sinyaller ve sistemler dersi ve mikroişlemciler dersi takip eder. Bu dört tane donanımsal ders, sayısal aletlerin çalışmasını, bu aletlerden oluşturulacak bilgisayar alt sistemlerinin tasarımını ve bunların entegrasyonunu anlamak için temelleri sağlar.

Programda bulunan zorunlu bilgisayar mühendisliği dersleriyle, öğrenciler bütünleşik donanım/yazılım bakış açısıyla bilgisayarların problemleri nasıl çözebildiğini öğrenir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda alınan beş teknik seçmeli dersle (yapay zeka, derleyici tasarımı, bilgisayar mimarisi, bilgisayar grafiği, bilgisayar ağları, eTicaret, bilgisayar bilimlerinde mantık, yazılım mühendisliği proje yönetimi ve kullanıcı arayüz tasarımı gibi), öğrenciler bilgi ve becerilerini ilgi duydukları konularda geliştirebilirler. Ayrıca, başka mühendislik ve fen bölümlerinden de, teknik seçmeli ders alabilmek mümkündür. Öte yandan, öğrenciler, son iki yıllarında, en az iki tane teknik olmayan seçmeli ders almak zorundadır. Bu teknik olmayan seçmeli dersler, öğrencilerin ufkunu ve bilgisayar mühendisliği çözümlerini küresel ve sosyal içerikte anlamaları için çağdaş konulardaki bilgilerini genişleterek lisans programını tamamlar.

Her biri en az dört hafta uzunluğunda olan, iki zorunlu yaz stajı ile, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, bildiklerini pratik eder, işbirlikçi ve çoğunlukla çoklu-disiplinli ortamlarda çalışmayı öğrenir ve iletişim becerilerini geliştirir. Dördüncü yılda alınan iki dönemlik derste ise, öğrenciler yaratıcı düşünmeyi gerektiren bir tasarım projesi üzerinde çalışır ve çalışmalarının sonunda işlerini bölümde sunarlar.

Lisans programımız için Program Çıktıları:

Öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi ve beceriler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 2. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
 3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik ahlaki, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
 4. Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
 5. Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 7. Etkin iletişim kurma becerisi
 8. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 10. Çağın sorunları hakkında bilgi
 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi.